Betingelser og vilkår

Betingelser og vilkår

1. Generelt

Denne avtalen omfatter alle enheter med kundeforhold til Digitelle AS, med Org. nr. 916613210. Betingelsene anses akseptert i sin helhet, ved bestilling og/eller betaling for en eller flere tjenester fra Digitelle AS.

Digitelle AS har rett til å avvise ethvert oppdrag eller bestilling.

1.1 Tjenesteleverandør

Digitelle AS

Karihaugveien 89, 1086 Oslo

Telefon: 48 33 87 87

Org.nr.: 916 613 210 MVA

Digitelle AS betegnes som databehandler (Processor) i henhold til GDPR.

1.2 Oppdragsgiver (Kunde)

Oppdragsgiver betegnes som behandlingsansvarlig (Controller) i henhold til GDPR.

Med oppdragsgiver mener vi den person/bedrift som fysisk eller juridisk inngår denne avtalen.

1.3 Tjenesteleveranse

Digitelle AS forbeholder seg seg retten til å endre deler av tjenesten uten forvarsel. Slike endringer vil ikke påvirke kundens leveranse i tidsperioden som allerede er betalt.

1.4 Lagring av kundeopplysninger

Digitelle AS lagrer kun opplysninger som er nødvendige for fakturering og kontakt mellom partene. Kundedata lagres separat og krypteres for ekstra høy sikkerhet.

1.5 Sikring og oppbevaring av kundens egne data

Med mindre noe annet er avtalt, lagres kundens egne data innenfor EU/EØS.

Data som oppdragsgiver har lagret hos Digitelle AS blir trygt oppbevart. Enhver kunde, eller fullmaktshaver fra kunde kan be om innsyn i våre sikkerhetsrutiner og ta eventuelle stikkprøver i forbindelse med dette. Utgifter bekostes av oppdragsgiver.

2. Avtalen

2.1 Avtalens oppstart

Når oppdragsgiver har akseptert avtalen og mottatt bekreftelse på e-post om at ordren er mottatt av Digitelle AS, anses avtalen som inngått og iverksatt.

2.2 Avtalens varighet

WordPress driftsavtale, SEO-avtale , Google Ads administrasjon, Sosiale Medier driftsavtale, domener og webhotell, betales på forskudd og løper 1, 3, 6 eller 12 måneder fra avtalen inngås om ikke annet avtales. Deretter fornyes avtalen automatisk til gjeldende pris for ytterligere 1, 3, 6 eller 12 måneder (det som er avtalt) av gangen frem til oppsigelse. Fakturerte avtaler er ikke refunderbare.

2.3 Næringskjøp

Kunden er kjent med at alle tjenester levert av Digitelle AS er å anse som næringskjøp og særlige bestemmelser for forbrukerkjøp kommer derfor ikke til anvendelse.

2.4 Oppsigelse av avtale

Oppsigelsestiden er 1 mnd. Dette vil si at Kunden må si opp tjenesten minimum 1 mnd. før ny avtaleperiode for å unngå betale for en ny periode. En oppsigelse må sendes til Digitelle AS skriftlig per e-post seneste én måned før en avtaleperiode utløper for å slippe å betale for en ny periode. Betalte avtaler er ikke refunderbare.

2.5 Leverandørs oppsigelse av avtalen

Om Digitelle AS sier opp avtalen, noe leverandør påberoper seg retten til å gjøre umiddelbart og uten begrunnelse, plikter Digitelle AS innen rimelig tid, og så snart som mulig, å levere elektronisk kopi av alt oppdragsgivers innhold. Digitelle AS plikter også å tilbakebetale innbetalt sum for gjenstående del av avtaleperioden.

2.6 Overdragelse av avtalen

Kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne avtale uten samtykke fra Digitelle AS. Oppsigelse for tjenester levert av Digitelle AS skal skje innen 1 mnd før avtaleperiodens utløp. Dersom oppsigelse blir levert etter dette tidspunktet vil kunden bli fakturert for en ny periode.

2.7 Utestengelse

Digitelle AS har rett til umiddelbart å stenge bedriftens eller brukerens tjeneste ved brudd på de her angitte regler eller ved utelatelse av oppgjør. 

En stengning på bakgrunn av det ovennevnte kan bli å betrakte som en oppsigelse, slik at abonnentens betalingsforpliktelser gjelder frem til det tidspunkt avtalen skulle opphøre ifølge normal oppsigelsestid.

3. Priser

Priser og eventuelle andre ytelser er beskrevet i egne prislister. Alle priser kan endres av Digitelle AS med minimum 1 måneds varsel. Alle priser er eks. mva. om ikke annet er oppgitt.

4. Betaling

Betaling skal skje mot faktura med forfall 14 dager etter fakturadato. Ved forsinket betaling påløper et purregebyr på 70kr. 

Faktura for nye abonnementsavtaler 14 dager etter opprettelse. Abonnementet forfaller til fornying 30 dager før inneværende avtaleperiodes utløp. Manglende betaling innenfor angitte frister kan føre til stenging av domene og tjenester fra Digitelle AS.

4.1 Lisenser til programvare og tjenester

Digitelle AS har ansvar for at lisenser tilknyttet Kundens underliggende systemer og tjenester, lisensiert gjennom Digitelle AS, betales. Digitelle AS har også ansvar for å sikre at lisenser på utvidelser og maler er betalt, og viderefakturerer kunden hver 1, 3, 6 eller 12 måned, i henhold til avtale. 

5. Videresalg

Produkter og tjenester som tilbys av Digitelle AS kan ikke videreselges eller kopieres for kommersielt bruk uten skriftlig avtale med Digitelle AS. 

Digitelle AS forbeholder seg retten til å bruke og videreselge produktløsninger/tjenester tilknyttet Digitelle AS eiendoms- og/eller opphavsrett ved andre kundeforhold.

6. Innhold

Alt innhold som legges ut på serveren er Kundens ansvar og Kunden beholder selv eierskap og opphavsrett til det materialet. Kunden er ansvarlig for alt materiale som legges ut på serveren, også av Digitelle AS på kundens vegne, og at opphavsrettslige bestemmelser ikke blir krenket.

Kunden er ansvarlig for at nødvendige konsesjoner fra offentlige myndigheter foreligger, samt at materiale ikke er ærekrenkende eller på annen måte er lovstridig.

Digitelle AS har eiendomsrett og opphavsrett til all eksisterende og fremtidig programkode og tekniske løsninger produsert av Digitelle AS.

6.1 Etisk uakseptabelt innhold

Dersom innhold er ulovlig eller etisk uakseptabelt, har Digitelle AS rett til å stenge tjenesten.

7. Webhotell og e-post

7.1 Domener

Domenebestilling utføres av Digitelle AS på bakgrunn av informasjon fra Kunden. Eierskap og rettighetene til domenenavnet tilhører Kunden.

Kunden er ansvarlig for at informasjonen som han/hun oppgir er riktig. Ved å oppgi feil kontaktinformasjon, eksempelvis navn, kontaktperson, gateadresse, postadresse, eller e–post, kan Digitell AS ut fra en skjønnsmessig vurdering slette ordren.

7.2 Ytelse og trafikkmengde

Hvert abonnement vil ha en forhåndsavtalt trafikkmengde og nivå av ressursbruk. Dersom trafikken overskrider det som er avtalt, vil kunden få et varsel, og risikerer å bli etterfakturert for overskytende trafikk.

7.3 Masseutsendelse av e-post

Masseutsendelser er ikke tillatt. Aktivitet som fører til at utgående e-posttjener blir svartelistet vil medføre at nettsiden stenges.

7.4 Undersider på webhotellet

Det er ikke tillatt å hoste andre sider under webhotellet levert av Digitelle AS. Alle sider under løsningen må tilhøre bedriften med samme organisasjonsnummer, dersom ikke annet er spesielt avtalt på forhånd.

8. Brukerstøtte

8.1 Brukerstøtte for WordPress

Brukerstøtte gis primært via e-post dersom noe annet ikke er avtalt. Kunden vil kunne få hjelp til å løse problemer på egenhånd. Brukerstøtten dekker ikke feilsøk i Kundens egenproduserte kode. 

8.2 Brukerstøtte for plattformen

Underliggende tjenester som backup, LiteSpeed cache, brannmur, FTP og lignende som kan defineres som plattform gir fri brukerstøtte for Kunden med en Driftsavtale.

8.3 Brukerstøtte for betalingsløsninger

Betalingsløsninger for nettbutikker supporteres av de respektive leverandørene. 

Bambora Payments: https://www.bambora.com/no/no/customer-service/

Klarna Payments: https://www.klarna.com/no/kundeservice/

Paypal: https://www.paypal.com/no/smarthelp/contact-us

8.4 Responstid

Normalt skal henvendelser via e-post besvares innen 1 virkedag med mindre annet er avtalt. Kontortid er 09:00 – 15:00. Ved ferieavvikling kan responstiden avvike noe, dette informerer Digitelle AS om på forhånd.

8.5 Feilretting

Små feil skal rettes innen 1 virkedag. 

Dersom en tjeneste ikke fungerer skal feilretting begynne innen 2 timer.

9. Sikkerhetskopiering av data

Dersom det oppstår datatap må kunden gi beskjed umiddelbart. Digitelle AS tar backup daglig eller ukentlig i henhold til kundens avtale. Backup lagres hos Pro ISP og i Google Cloud dersom noe annet ikke er avtalt. 

9.1 Datagjenoppretting

Dersom kunden selv har forårsaket datatap ved feilslåtte oppdateringer av WordPress, utvidelser og maler vil det bli fakturert timer for gjenoppretting. I andre tilfeller utenfor kundens kontroll gjøres gjenoppretting av data uten ekstra kostnad.

10. Kommunikasjon angående kundeforhold

All kommunikasjon mellom Leverandøren og Kunde som omhandler kundeforholdet skal gjøres skriftlig. Det er kundens ansvar å til enhver tid holde Leverandøren oppdatert med korrekt postadresse, e-postadresse og telefonnummer. Leverandørens kontaktinformasjon skal til enhver tid være oppdatert på Leverandørens nettside.

10.1 Elektronisk post

Kunden godtar at opplysninger og dokumenter, herunder alle fakturaer, purringer og inkassovarsel, i sakens anledning sendes og lagres elektronisk – herunder som epost.

11. Vedlikehold og oppdateringer

Hvis en WordPress Driftsavtale om vedlikehold og oppdatering ikke er signert, står Digitelle AS uten ansvar for tjenestenes bruk etter etablering. Alt arbeid som gjøres på en levert produktløsning/tjeneste faktureres per time, eller etter avtale, hvis arbeidet ikke faller inn under generell brukerstøtte. 

Med en signert WordPress Driftsavtale, er Digitelle AS ansvarlig for oppdateringer og vedlikehold av nettsiden i henhold til omfanget spesifisert i driftsavtalen. Oppdateringer av innhold, nye elementer og sidestruktur, faktureres per time eller iht. avtale.

Digitelle AS vil gjøre en kontroll av nettstedet i etterkant for å verifisere oppdateringene. Kunden vil bli varslet om det skulle oppstå noen problemer i forbindelse med dette. Nettsidene kan bli midlertidig tilbakestilt til problemet er løst. Vanligvis vil vi oppdatere snarest, innen 1 virkedag, om det er varslet om sikkerhetshull i maler, plugins eller WordPress.

12. Opplæring

Er det blitt gjort avtale om opplæring, hvor opplæring er inkludert i et pristilbud, er det Kunden sitt ansvar å påse at opplæring blir utført. Opplæring blir hovedsaklig utført på Digitelle AS sitt kontor hvis ikke annet på forhånd er avtalt.

Hvis tid for opplæring ikke er benyttet (avtalt av kunden) senest 3 måneder etter at prosjektet er publisert, frafaller retten til opplæringen som var inkludert i pristilbudet. Opplæring utover det som er avtalt, faktureres per time etter gjeldende satser.

13. Ansvar

Digitelle AS holdes ikke ansvarlig dersom brukere av Internett, bevisst eller ubevisst skaffer seg adgang til bedriftens eller brukerens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt. Bedriften eller brukeren har ansvar for å innføre og følge egne sikkerhetsregler for publisering og backup slik at brukernavn og passord ikke blir kjent for uvedkommende. 

Digitelle AS vil ikke svare erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tredjemannstap eller annet avledet eller indirekte tap.

Bedriften eller kunden forplikter seg til å holde Digitelle AS skadesløs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot Digitelle AS som har sammenheng med det materiale som brukeren har lagt inn på sine egne nettsider. 

Digitelle AS skal ikke på noen måte, økonomisk eller på annen måte, holdes ansvarlig dersom utstyr eller tjenester hos skulle svikte og dette medfører ulemper/tap hos brukerne. Maksimal erstatningsplikt ved brudd på avtalen fra Digitelle AS sin side er begrenset til verdien på årsavgiften til den enkelte kunde. 

Ansvarsbegrensningen gjelder også, men er ikke begrenset til, tap av data eller andre tap som følge av driftssvikt eller nedetid på epostkontoer.

Digitelle AS er ikke ansvarlig for feil på nettløsninger, nettsider, nettbutikker, eller andre produkter/tjenester som er levert av Digitelle AS, direkte forårsaket av Kunden selv.

14. Tvister

Tvister skal i første rekke forsøkes løst gjennom forhandlinger. Tvister som måtte oppstå hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

15. Taushetsplikt

Digitelle AS har taushetsplikt om alle forhold hos Kunden av konfidensiell eller sensitiv natur. Taushetsplikten gjelder ansatte og samarbeidspartnere som opptrer på Digitelle AS vegne i forbindelse med gjennomføring av avtalen. 

Taushetsplikten gjelder under oppdragets gjennomføring og etter at oppdraget er fullført. Taushetsplikten gjelder ikke der Digitelle AS er pålagt å gi opplysninger ved lov eller ved gyldig vedtak fra offentlig myndighet.

16. Sikkerhet og internkontroll

Digitelle AS formoder at vedkommende som står som kontaktperson og/eller oppføres som mottaker av e-post for Kunden, også har rett til å forføye over produktet. Retten formodes å omfatte sletting, flytting, kansellering eller andre disposisjoner som påvirker tjenestens omfang. 

Det forutsettes at Kunden har rutiner som ivaretar og sikrer korrekt behandling av rettighetene til domene/web, herunder meddeler Digitelle AS endringer av kontrollopplysninger. Selv om Digitelle AS tar backup av alle filer og databaser så er kunden ansvarlig for å ta egne kopier (back-up) av filer, bilder og tekst som publiseres gjennom Digitelle AS sine servere. 

Digitelle AS har ikke ansvar for tap som kunne vært unngått, dersom det hadde vært tatt slik kopi. Digitelle AS er ikke på noen måte ansvarlig for tap av data.

17. GDPR

Det er Kundens eget ansvar at alle krav til personvern i forhold til GDPR blir overholdt, og at all informasjon om GDPR på Kundens nettside er gyldig og juridisk korrekt. Dette gjelder også informasjon om informasjonskapsler og håndtering av innhentet data.

18. Bunntekst og referanse

Digitelle AS  benytter seg retten til å legge alle prosjekter Digitelle AS har utviklet og vært med på å utvikle i sin portefølje på www.digitelle.no. samt publisere prosjektet i sosiale medier som et referanseprosjekt, dersom ikke noe annet er avtalt på forhånd.

Digitelle AS benytter seg retten til å skrive «Nettside levert av Digitelle» nederst på nettsiden hvis ikke annet er avtalt før oppstart av prosjektet. Kunden kan ikke endre eller fjerne bunnteksten uten først å kommet til enighet med Digitelle AS.

19. Force majeure

Dersom force majeure gjør at driften helt eller delvis ikke kan gjennomføres, eller i vesentlig grad gjøres vanskelig av hendelser som krig, terrorangrep, brann, naturkatastrofer, endringer i lover, forskrifter eller andre regler, streik, lockout, blokkade eller øvrige forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, så lang tid forholdet varer.

20. Tolkning av avtalen

Dersom en del av denne avtalen blir kjent ugyldig eller ugjennomførlig i henhold til gjeldende lovgivning, skal den ugyldige eller ugjennomførlige bestemmelsen anses for å være erstattet av en gyldig, gjennomførlig bestemmelse som i størst mulig grad tilsvarer hensikten med den opprinnelige bestemmelsen, og resten av avtalen vil fortsette å gjelde. Punktoverskriftene i avtalen brukes utelukkende av bekvemmelighetshensyn for partene og har ingen rettslig eller kontraktsmessig betydning.

Sist oppdatert: 27.03.2023